BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 8 - 2018

Bản tin tháng 8 năm 2018 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Quy định mới về khuyến mại

Công văn số 43767/CT-TTHT Lãi vay từ các bên độc lập cũng bị khống chế theo hạn mức 20%

Công văn số 4420/TCHQ-TXNK Không cho phép nộp dần tiền chậm nộp

Công văn số 49275/CT-TTHT Tổ chức hội thảo bên ngoài DNCX không được hưởng thuế GTGT 0%

Công văn số 54473/CT-TTHT Nhận tiền bồi thường hợp đồng được miễn trích nộp thuế GTGT

Công văn số 51692/CT-TTHT Tư vấn theo hợp đồng dịch vụ phải chịu thuế TNCN 10%

Công văn số 51502/CT-TTHT Bảo hiểm bắt buộc đã đóng ở bản xứ được giảm trừ khi tính thuế TNCN

Công văn số 3016/LĐTBXH-BHXH Bảo hiểm xã hội của khoản phụ cấp chuyên cần

Quyết định số 888/QĐ-BHXH Sửa đổi quy trình đóng BHXH và tính lãi chậm đóng

Công văn số 4167/TXNK-TGHQ Cước vận tải chỉ phải chịu thuế nhập khẩu nếu do bên mua thanh toán

Công văn số 8861/BTC-CST Hàng tái nhập chỉ được hoàn thuế XK khi chưa sử dụng