Nghị Định 132/2020/NĐ-CP

Ngày 05/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định này thay thế cho Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Nghị định số 68/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết trên cơ sở kế thừa toàn bộ các quy định và bổ sung thêm một số quy định chặt chẽ hơn về cách xác định các bên có giao dịch liên kết. Cụ thể:

Mở rộng đối tượng áp dụng:

Nghị định 132 mở rộng nhóm đối tượng áp dụng này khi lược bỏ cụm từ “theo phương pháp kê khai”. Theo đó, có thể hiểu rằng người nộp thuế là đối tượng nộp thuế TNDN không theo phương pháp kê khai (như nhà thầu nước ngoài, v.v…) cũng có thể thuộc nhóm đối tượng áp dụng của Nghị định 132.

Bổ sung loại hình quan hệ liên kết:

Nghị định 132 bổ sung các bên có quan hệ liên kết đối với các đối tượng sau:

         1. Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ:

  • Cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng;
  • Con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể.

          2. Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch sau đây với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ sau:

  • Giao dịch “nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu” của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế;
  • Giao dịch “vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu” tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế.

Quy định về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Nghị định 132 vẫn giữ mức trần khống chế chi phí lãi vay 30% theo như trước đó tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2020.