Thông tư số 68/2015/TT-BTC

Ngày 08/05/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2015/TT-BTC Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan:

Chuẩn mực số 4400 – “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính” (VSRS 4400);

Chuẩn mực số 4410 – “Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính” (VSRS 4410).

Thông tư này ngoài được áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề thì còn được áp dụng đối với các doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kế toán viên hành nghề và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ liên quan.

Đối với các hợp đồng dịch vụ liên quan được thực hiện trước ngày 01/01/2016 mà đến ngày 01/01/2016 trở đi mới phát hành Báo cáo dịch vụ tổng hợp hoặc Báo cáo về các phát hiện thực tế thì phải áp dụng các chuẩn mực này.

Đồng thời, 02 chuẩn mực gồm Chuẩn mực kiểm toán số 930 “Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính” ban hành theo Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 và Chuẩn mực kiểm toán số 920 “Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước” ban hành theo Quyết định 195/2003/QĐ-BTC ngày 28/11/2003 của Bộ Tài chính sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.