Nghị định về Quản lý đối với Doanh nghiệp ...

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành các Nghị định về Quản lý đối với Doanh nghiệp nhà nước, cụ thể như sau:

Ngày 18/09/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2015/NĐ-CP về Công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước

Theo đó, các thông tin doanh nghiệp nhà nước phải công bố định kỳ gồm:

 • Chiến lược phát triển của doanh nghiệp;
 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm năm của doanh nghiệp;
 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp;
 • Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba năm gần nhất tính đến năm báo cáo;
 • Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có);
 • Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm;
 • Báo cáo thực trạng quản trị  và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
 • Báo cáo tài chính sáu tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp;
 • Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

Nghị định 81/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2015.

 

Ngày 06/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Theo đó, nội dung giám sát đối với Doanh nghiệp nhà nước bao gồm:

 • Giát sát việc bảo toàn và phát triển vốn.
 • Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Doanh nghiệp.
 • Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
 • Giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại Doanh nghiệp; ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính của Doanh nghiệp.
 • Giám sát việc cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại Doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn của Doanh nghiệp đầu tư tại công ty con, công ty liên kết.
 • Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý Doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của Doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động.

Nghị định 87/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2015 và áp dụng cho năm tài chính 2016 trở đi.

 

Ngày 06/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Nghị định này quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý tài chính đối với Doanh nghiệp Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại các công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Một trong những điểm mới của Nghị định này là:

 • Mở rộng phạm vi đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để thực hiện các chức năng đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, mua bán và xử lý nợ phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế (khoản 3 Điều 5).
 • Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ nay chỉ còn áp dụng với các doanh nghiệp nhà nước được đánh giá là hoạt động có hiệu quả (khoản 2 Điều 7).
 • Công ty mẹ nhà nước được bảo lãnh vay vốn đối với các Công ty con có tình hình tài chính lành mạnh và không có các khoản nợ quá hạn (khoản 5 Điều 20)…

Nghị định 91/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2015.

Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Nghị định 87/2015/NĐ-CP
Nghị định 91/2015/NĐ-CP