Nghị định số 05/2019/NĐ-CP

Ngày 22/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ.

Theo đó, các doanh nghiệp sau đây phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ:
- Công ty niêm yết.
- Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
- Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
Các doanh nghiệp khác được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.
Doanh nghiệp có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ.
Tuy nhiên, trường hợp này phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ quy định tại Điều 5, 6 Nghị định này.
Nghị định 05/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/04/2019.

Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các đơn vị thuộc đối tượng phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định này phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định này.