BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 10 - 2021

Bản tin tháng 10 năm 2021 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/09/2021 về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nghị định số 87/2021/NĐ-CP ngày 29/09/2021 về việc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế.

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/09/2021 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Công văn số 4539/TCHQ-TXNK ngày 21/09/2021 về việc thực hiện quản lý việc hoàn thuế GTGT.

Công văn số 34268/CTHN-TTHT ngày 08/09/2021 về chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ nhận quà tặng

Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/09/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 11/09/2021 hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công.

Công văn số 4396/TCHQ-TXNK ngày 13/09/2021 về việc xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ.

Công văn số 4653/TCHQ-GSQL ngày 29/09/2021 về việc thực hiện Nghị định số 83/2021/NĐ-CP ngày 13/09/2021.

Công văn số 4478/TCHQ-TXNK ngày 17/09/2021 về thuế xuất khẩu hàng hóa sản xuất xuất khẩu.

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/09/2021 về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/09/2021 về việc ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn