BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 11 - 2021

Bản tin tháng 11 năm 2021 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thông tư số 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 quy định một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Thông báo của Cục Thuế TP. Hà Nội gửi doanh nghiệp, người nộp thuế về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại TP.Hà Nội.

Công văn số 4153/TCT-CS ngày 29/10/2021 về việc triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.

Công văn số 12279/BTC-CST ngày 27/10/2021 về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Công văn số 37635/CTHN-TTHT ngày 01/10/2021 về việc kê khai thuế của chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính.

Công văn 4144/TCT-CS ngày 28/10/2021 giới thiệu các nội dung mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn chứng từ.

Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 hướng dẫn thi hành mật số điều của Luật Quản lý thuế.

Công văn số 3138/BHXH-CSXH ngày 06/10/2021 về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Công văn số 4492/BHXH-QLT ngày 07/10/2021 về Những trường hợp chưa xét hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN.

Công văn số 3224/BHXH-BCĐ ngày 13/10/2021 về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Thông tư số 14/2021/TT-BCT ngày 29/10/2021 hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại.

Công văn số 5051/TCHQ-TXNK ngày 26/10/2021 về việc xử lý tiền thuế nộp thừa.

Công văn số 4783/TCHQ-TXNK ngày 08/10/2021 về việc xử lý thuế hàng hóa SXXK được phép tiêu huỷ.

Công văn số 5021/TCHQ-TXNK ngày 25/10/2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.