BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 03 - 2022

Bản tin tháng 03 năm 2022 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Thông tư số 05/2022/TT-BTC ngày 08/02/2022 thay mới Quy chế tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa.

Thông tư số 07/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 về việc thay mới thủ tục bàn giao nợ và tài sản loại trừ của doanh nghiệp cổ phần hóa.

Thông tư số 09/2022/TT-BTC ngày 14/02/2022 về việc sửa đổi Quy chế thẩm định khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước.

Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Công văn số 346/TCT-DNNCN ngày 09/02/2022 hướng dẫn khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho hộ khoán.

Công văn số 642/TCHQ-TXNK ngày 25/02/2022 về việc thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Quyết định 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Công văn số 519/BHXH-CST ngày 11/02/2022 về việc in thẻ BHYT theo mẫu mới.

Công văn 651/BHXH-CĐBHXH ngày 01/03/2022 về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị covid-19.

Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực.

Công văn số 470/TCHQ-GSQL ngày 15/02/2022 về việc tăng cường công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu/tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Công văn số 466/TCHQ-TXNK ngày 15/02/2022 về vướng mắc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô.

Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 26/02/2022 về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại U-crai-na.