BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 04 - 2022

Bản tin tháng 04 năm 2022 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025.

Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 21/03/2022 về việc phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030.

Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/03/2022 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/03/2022 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/03/2022 về thuế giá trị gia tăng tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Thông tư số 19/2022/TT-BTC ngày 23/03/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Nghị định số 21/2022/NĐ-CP ngày 10/03/2022 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 – 2022.

Công văn số 663/HQTPHCM-GSQL ngày 31/03/2022 về điều kiện và thủ tục thanh lý hàng miễn thuế của dự án đầu tư.

Hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ ngày 25/03/2022 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong hệ thống công đoàn thành phố.

Hướng dẫn số 53/HD-TLĐ ngày 28/03/2022 về việc thực hiện chủ đề hoạt động công đoàn năm 2022.

Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25/03/2022 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Công văn số 118/PVTM-P1 ngày 02/03/2022 về việc sử dụng chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Công văn số 943/TCHQ-GSQL ngày 22/03/2022 về việc thực hiện thủ tục xuất/nhập hàng hóa ra vào kho ngoại quan đối với doanh nghiệp ưu tiê.

Công văn số 996/TCHQ-GSQL ngày 24/03/2022 về hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với các hàng hóa áp dụng biện pháp chống bán phá giá