BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 05 - 2022

Bản tin tháng 05 năm 2022 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022 về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/04/2022 về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Thông tư số 10/2022/TT-BTC ngày 14/02/2022 quy định Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước.

Công văn số 16825/CTHN-TTHT ngày 19/04/2022 về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án điện mặt trời.

Công văn số 177/CT-KK ngày 28/04/2022 về thời hạn đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thưởng trú tại Việt Nam.

Công văn số 1459/TCHQ-TXNK ngày 25/04/2022 về vướng mắc hàng gia công, sản xuất xuất khẩu.

Công văn số 18174/CTHN-TTHT ngày 26/04/2022 về chi phí được công ty thứ ba trả hộ và bù trừ công nợ.

Công văn số 17557/CTHN-TTHT ngày 22/04/2022 về chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Công văn số 1003/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 01/04/2022 về việc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

Thông báo số 128/TB-VPCP ngày 27/04/2022 về tình hình, giải pháp khắc phục thiếu hụt lao động.

Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19/04/2022 về việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.

Công văn số 1478/TCHQ-GSQL ngày 26/04/2022 về vướng mắc mã loại hình.

Công văn số 1346/TCHQ-TXNK ngày 19/04/2022 về việc hoàn thuế nhập khẩu.