BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 07 - 2022

Bản tin tháng 07 năm 2022 cập nhật văn bản với các tin chính sau: 

Công văn số 304/LĐLĐ ngày 24/06/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 quy định về việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến của quan nhà nước trên môi trường mạng. 

Quyết định số 1100/QĐ-BKHĐT ngày 14/06/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch Đầu . 

Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/06/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. 

Công văn số 2194/TCT-KK ngày 23/06/2022 tổ chức triển khai Nghị định số 34/2022/NĐ-CP về hướng dẫn làm thủ tục ân hạn thuế năm 2022. 

Công văn số 27971/CTHN-TTHT ngày 15/06/2022 về việc khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. 

Công văn số 28218/CTHN-TTHT ngày 16/06/2022 về hóa đơn điện tử. 

Công văn số 2402/TCHQ-TXNK ngày 20/06/2022 về thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế. 

Công văn số 3288/BHXH-QLT ngày 21/06/2022 hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/07/2022. 

Thông báo số 3208/TB-BHXH ngày 17/06/2022 về việc điều chỉnh Quy trình Phiếu giao nhận hồ theo chế một cửa. 

Công văn số 1413/HQTPHCM-GSQL ngày 21/06/2022 về việc hướng dẫn khai xuất xứ. 

Công văn số 2054/TCHQ-GSQL ngày 03/06/2022 về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu. 

Công văn số 2428/TCHQ-TXNK ngày 21/06/2022 về việc miễn thuế đối với máy bay huấn luyện nhập khẩu. 

Công văn số 2376/TCHQ-GSQL ngày 17/06/2022 về việc tái xuất hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế. 

Công văn số 2426/TCHQ-TXNK ngày 21/06/2022 về việc hướng dẫn khai số hàng hóa cho mặt hàng vải không dệt