BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 08 - 2022

Bản tin tháng 08 năm 2022 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Quyết định số 1399/QĐ-TCHQ ngày 15/07/2022 về việc ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 18/07/2022 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến xếp loại doanh nghiệp Nhà nước tham gia đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 4660/VPCP-KSTT ngày 26/07/2022 về ông khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công.

Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 22/07/2022 về việc sửa đổi thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/2022 quy định về hoàn thuế dự án đầu tư và giá đất được trừ khi tính thuế GTGT.

Công văn số 37372/CTHN-TTHT ngày 01/08/2022 về việc kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Công văn số 1805/TCT-DNL ngày 27/05/2022 về việc kê khai, nộp thuế đối với trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân.

Quyết định số 1392/QĐ-BHXH ngày 01/07/2022 về việc ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Công văn số 24719/SLĐTBXH-LĐ ngày 25/07/2022 về việc báo cáo định kỳ 6 tháng tình hình cho thuê lại lao động.

Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT ngày 20/07/2022 về bổ sung nhiều thiết bị an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu.

Công văn số 2846/TCHQ-GSQL ngày 12/07/2022 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu.

Công văn số 2983/TCHQ-TXNK ngày 21/07/2022 về việc không thu thuế nhập khẩu.