BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 11 - 2022

Bản tin tháng 11 năm 2022 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Công văn số 6435/BCT-TTTN ngày 18/10/2022 về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Công văn số 6221/NHNN-TD ngày 06/09/2022 về việc đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.

Công văn số 4837/BTTTT-VP ngày 27/09/2022 về hoạt động quảng cáo trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Công văn số 4378/TCHQ-TXNK ngày về việc các sản phẩm từ kim loại và hóa chất đều không được giảm 2% thuế GTGT.

Công văn số 49049/CTHN-TTHT ngày 11/10/2022 về việc xử lý hóa đơn và kê khai thuế GTGT.

Công văn số 48317/CTHN-TTHT ngày 05/10/2022 về việc kê khai thuế đối với hóa đơn thay thế.

Quyết định số 2317/QĐ-TCHQ ngày 24/10/2022 về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Công văn số 32000/SLĐTBXH-VP ngày 18/10/2022 về việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài.

Công văn số 5471/BYT-BH ngày 03/10/2022 về gỡ bỏ hướng dẫn thanh toán BHYT đối với chỉ định thuốc khác tờ hướng dẫn sử dụng.

Công văn số 4487/TCHQ-GSQL ngày 26/10/2022 về việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Công văn số 2843/HQTPHCM-GSQL ngày 18/10/2022 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

Công văn số 2922/HQTPHCM-GSQL ngày 25/10/2022 về việc thực hiện Công văn số 877/GSQL-GQ1.

Công văn số 4429/TCHQ-TXNK ngày 21/10/2022 về việc cấp lại Danh mục miễn thuế.

Công văn số 4572/TCHQ-TXNK ngày 31/10/2022 của Tổng cục Hải quan về thủ tục xuất khẩu phần mềm.