BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2022 (cập nhật)

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt cập nhật Báo cáo minh bạch 2022 về thông tin đăng ký giảm Kiểm toán viên Đặng Văn Hùng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4913-2019-055-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 (kiểm toán chấp thuận) kể từ ngày 01/11/2022.