BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 1 - 2023

Bản tin tháng 1 năm 2023 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi ngày 16/06/2022

Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 ngày 16/06/2022

Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Nghị định 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Thông tư 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư số  72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Công văn số 64221/CTHN-TTHT ngày 26/12/2022 về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ

Công văn số 64951/CTHN-TTHT Ngày 28/12/2022 về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cho NPT là cá nhân không nơi nương tựa

Công văn số 63653/CTHN-TTHT ngày 22/12/2022 về việc xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng, trả thay lương

Công văn số 4755/TCT- DNNCN ngày 16/12/2022về việc thực hiện quản lý đối với doanh nghiệp, đại lý kinh doanh ô tô, xe máy

Công văn số 62544/CTHN-TTHT ngày 16/12/2022 về hướng dẫn về xử lý hóa đơn.

Công văn số 61434/CTHN-TTHT ngày 16/12/2022 về việc xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Công văn số 60516/CTHN-TTHT ngày 08/12/2022 về việc ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Công văn số 61429/CTHN-TTHT ngày 12/12/2022 về việc thuế GTGT tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.