BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 02 - 2023

Bản tin tháng 2 năm 2023 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Luật dầu khí năm 2022 ngày 14/11/2022.

Công văn số 03/QLKTTW-DN ngày 03/01/2023 về việc hoàn thiện, bổ sung quy định tại Luật Doanh nghiệp liên quan đến việc phân quyền, giao quyền và ủy quyền tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 về việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.

Thủ tướng ban hành Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Công văn số 3372/CTHN-TTHT ngày 31/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc lập hóa đơn GTGT.

Công văn số 61433/CTHN-TTHT ngày 12/12/2022 quy định xác định số thuế TNCN từ tiền lương tiền công phải khấu trừ, xử phạt vi phạm hành chính và hoàn thuế TNCN.

Công văn số 63653/CTHN-TTHT ngày 22/12/2022 về việc xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng, trả thay lương.

Công văn số 62788/CTHN-TTHT ngày 19/12/2022 về việc kê khai và nộp thuế cho chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh.

Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật.

Công văn số 377/CTHN-TTHT ngày 04/01/2023 hướng dẫn chính sách thuế GTGT, TNDN, hóa đơn.

Công văn số 45/TCHQ-TXNK ngày 04/01/2023 về việc áp dụng chính sách thuế DNCX.

Công văn số 64221/CTHN-TTHT ngày 26/12/2022về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Công văn số 300/TCHQ-GSQL ngày 17/01/2023 về việc DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu.