BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 06 - 2023

Bản tin tháng 6 năm 2023 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị định số 27/2023/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Công văn số 2056/TCT-KTNB về việc chấn chỉnh công tác quản lý thuế qua hoạt động kiểm tra nội bộ và thực hiện Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2023.

Công văn số 2124/TCT-QLN về việc triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế bảo vệ môi trường.

Công văn số 4624/BTC-QLCS về việc giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản.

Quyết định số 08/2023/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Công văn số 2090/TCT-KK về báo cáo tình hình khai thuế, nộp thuế.

Công văn số 30384/CTHN-TTHT về việc sử dụng bảng kê khi lập hóa đơn.

Công văn số 1315/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

Công văn số 2121/TCT-CS về việc triển lập hóa đơn theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Công văn số 35708/CTHN-TTHT về việc xác nhận thu nhập tính thuế.

Công văn số 30027/CTHN-TTHT về ưu đãi thuế TNDN.

Công văn số 10180/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 10/5/2023 của về việc thực hiện Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 về báo cáo sử dụng lao động.

Công văn số 1952/BHXH-TST về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.