BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 09 - 2023

Bản tin tháng 9 năm 2023 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Thông báo số 547/TB-TCT về điều chỉnh một số chỉ tiêu lập hóa đơn điện tử.

Thông tư 10/2023/TT-NHNN về ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư 39/2016/TT-NHNN .

Thông tư 08/2023/TT-NHNN về điều kiện vay nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh.

Công văn số 2848/CTBNI-TTHT về ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập tài chính, thu nhập khác cho dự án sản xuất sản phẩm công nghệ hỗ trợ.

Công văn số 55519/CTHN-TTHT về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động cho doanh nghiệp chế xuất thuê nhà xưởng và văn phòng.

Công văn số 54963/CTHN-TTHT về thuế GTGT cho hoạt động bán voucher giảm giá.

Công văn số 3292/TCT-CS về hóa đơn GTGT cho chiết khấu thương mại.

Công văn số 56955/CTHN-TTHT về nghĩa vụ thuế TNCN đối với thu nhập từ nước ngoài.

Công văn số 3794/CTHPH-TTHT về thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động thu hộ, chi hộ cho hãng vận tải nước ngoài.

Thông tư số 59/2023/TT-BTC quy định về biểu phí mới phí thẩm định cấp phép lưu hành thiết bị y tế.

Công văn số 1123/GSQL-GQ2  hướng đãn thủ tục hải quan đối với hàng gia công được phép xuất khẩu.

Công văn số 3790/TCHQ-GSQL hướng dẫn kê khai và kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ mẫu AV/KV/VK trên hệ thống Một cửa quốc gia.

Công văn sô 4003/TCHQ-GSQL về thủ tục tái xuất hàng tạm nhập của Doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh.

Thông tư 09/2023/TT-BVHTTDL về danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch.