BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 02 - 2024

Bản tin tháng 02 năm 2024 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Luật số 29/2023/QH15 về Luật kinh doanh Bất động sản.

Những điểm đáng chú ý trong dự thảo Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi.

Thông tư số 04/2024/TT-BQP về sửa đổi quy điịnh về Cổ phần hóa và bán vốn tại doanh nghiệp quốc phòng.

Công văn số 230/TCT-KK về tính chậm nộp thuế TNDN nếu không tạm nộp hoặc tạm nộp thiếu thuế TNDN theo quý.

Công văn số 5824/TCT-CS về xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Công văn số 6002/TCT-DNNCN về chính sách thuế TNCN đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc đóng tại nước ngoài.

Công băn số 885/CTQNA-TTHT về chính sách thuế đối với thu nhập được trả sau khi kết thúc hợp đồng của người nước ngoài.

Công băn số 269/TCT-QLN về chính sách thuế đối với trường hợp chậm nộp do đơn vị Nhà Nước chậm trả tiền hàng.

Công văn số 6735/TCHQ-TXNK về hướng dẫn thực hiện Nghi định số 94/2023/NĐ-CP.

Công văn số 428/TCHQ-TXNK về chính sách thuế hàng nhập khẩu sau khi tái xuất.

Công văn số 6476/TCHQQ-TXNK về thời hạn nộp thuế đối với hàng nhập khẩu bảo lãnh thuế.

Quyết định số 141/QĐ-BCT về sửa đổi thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu, máy móc dùng cho sản xuất thuốc lá.

Công văn số 51/HQTPHCM-GSQL giải quyết vướng mắc về thể hiện xuất xứ hàng hóa trên nhã dãn hàng hóa.

Thông tư số 42/2023/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung quy định về miễn trừ áp dụng biện pháp về phòng vệ thương mại.

Công văn số 6529/TCHQ-GSQL về thủ tục đưa hàng hóa vào xây dựng công trình cho DNCX.

Thông báo số 257/TB-BHXH về điều chỉnh lãi suất tính chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT và BHTN.

Công văn số 02/BHXH-TST về ban hành tỷ giá quy đổi tiền lương ngoại tệ để đóng BHXH 6 tháng đầu năm 2024.