BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 08 - 2019

Bản tin tháng 08 năm 2019 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Thông tư số 48/2019/TT-BTC Quy định mới về trích lập các khoản dự phòng

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP  Quy định mới về quản lý chi phí xây dựng

Nghị quyết số 61/NQ-CP Định hướng sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Thông tư số 49/2019/TT-BTC Lao động tại doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ phí học nghề 2 triệu/người

Công văn số 63376/CT-TTHT Chỉ định DNCX giao thẳng hàng ra nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0%

Công văn số 63229/CT-TTHT Hóa đơn giấy chuyển đổi từ hóa đơn điện tử có thể có nhiều trang

Công văn số 63385/CT-TTHT Thuế TNCN khi tặng quà khuyến mại

Công văn số 3168/CT-TTHT Khoản bồi thường do bị cắt HĐLĐ trái pháp luật được miễn thuế TNCN

Công văn số 3166/CT-TTHT Khấu hao TSCĐ đang tạm ngừng sử dụng

Công văn số 2245/CT-TTHT Cách tính thuế khi doanh nghiệp và cá nhân bán cổ phần

Công văn số 5095/TCHQ-GSQL Hướng dẫn khai hải quan cho hàng tạm nhập tại chỗ

Quyết định số 1325/QĐ-BTC 10 thủ tục mới về đại lý hải quan