BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 05 - 2021

Bản tin tháng 05 năm 2021 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Công văn số 3440/CV-BCĐ ngày 27/04/2021 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19.

Công văn số 982/TCT-DNL ngày 05/04/2021 về thuế GTGT của dự án đầu tư.

Công văn số 1085/TCT-QLN ngày 13/04/2021 về gia hạn nộp thuế cho trường hợp bị thiệt hại do di dời theo yêu cầu của nhà nước.

Công văn số 1084/TCT-DNNCN ngày 13/04/2021 về chính sách thuế TNCN.

Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế trong năm 2021.

Công văn số 1014/TCT-PC ngày 07/04/2021 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hóa đơn.

Công văn 1923/TCHQ-TXNK ngày 23/04/2021 về thuế suất mặt hàng tài nguyên khoáng sản.

Công văn số 11900/CTHN-TTHT ngày 16/04/2021 về chính sách thuế TNCN với chuyên gia nước ngoài.

Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Thông tư 27/2021/TT-BTC ngày 19/04/2021 về sửa đổi điều kiện tạm nhập, tái xuất và chuyển nhượng xe ô tô ngoại giao.

Công văn số 1784/TCHQ-GSQL ngày 14/04/2021 về việc tạm dừng triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử.

Công văn số 1783/TCHQ-GSQL ngày 14/04/2021 về việc xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển.

Công văn số 1612/TCHQ-TXNK ngày 08/04/2021 về việc hoàn thuế đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu.Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/04/2021 về việc thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch COVID-19.