BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 03 - 2021

Bản tin tháng 03 năm 2021 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Công văn số 427/TCT-TTHT ngày 22/2/2021 về việc giới thiệu điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký DN.

Quyết định số 166/QĐ-TCHQ ngày 18/1/2021 về việc ban hành Bản hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan.

Công văn số 353/TCT-KK ngày 04/02/2021 về việc kê khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh.

Công văn số 4858/CTHN-TTHT ngày 08/02/2021 về việc xác định số thuế TNDN được giảm theo Nghị định số 114/2020/NĐ-CP.

Công văn số 4989/CTHN-TTHT ngày 08/02/2021 về hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký.

Công văn số 5314/CTHN-TTHT ngày 19/02/2021 về việc dừng cưỡng chế hóa đơn và ủy nhiệm lập hóa đơn.

Công văn số 5911/CTHN-TTHT ngày 26/02/2021 về kê khai thuế TNCN.

Công văn số 546/TCHQ-TXNK ngày 02/02/2021 về việc xử lý vướng mắc Luật quản lý thuế theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Công văn số 879/TCHQ-TXNK ngày 23/02/2021 về việc xử lý thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất XK đưa đi thuê gia công.

Công văn số 429/TCT-TTKT ngày 22/2/2021 về việc hoàn thuế GTGT có rủi ro cao.

Công văn số 396/BHXH-TCKT ngày 23/02/2021 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Thông báo số 441/TB-BHXH ngày 26/02/2021 về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của quý II năm 2021 tại TP.Hồ Chí Minh.

Công văn số 122/GSQL-GQ2 ngày 20/01/2021 về việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của doanh nghiệp FDI.

Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.

Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.

Công văn số 725/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2021 về C/O mẫu AANZ cấp thay thế.