BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 01 - 2021

Bản tin tháng 01 năm 2021 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí.

Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công văn số 105936/CTHN-TTHT ngày 10/12/2020 về chữ viết không dấu trên hóa đơn điện tử.

Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Công văn số 7897/TCHQ-TXNK ngày 16/12/2020 về thuế GTGT đối với hàng hóa thuê DNCX gia công lại.

Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 về phương pháp mới về xác định sản lượng khai thác khoáng sản (để tính thuế).

Công văn số 100085/CTHN-TTHT ngày 18/11/2020 về chính sách thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài.

Công văn số 99064/CT-TTHT ngày 13/11/2020 về việc khấu trừ thuế TNCN.

Công văn số 7874/TCHQ-TXNK ngày 14/12/2020 về việc xử lý nợ thuế.

Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế.

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Công văn số 4055/BHXH-CSYT ngày 23/12/2020 về việc thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật BHYT.

Công văn số 3738/HQHCM-GSQL ngày 21/12/2020 về thủ tục nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng gia công từ kho ngoại quan.

Công văn số 7886/TCHQ-GSQL ngày 15/12/2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA.

Công văn số 3656/HQHCM-GSQL ngày 14/12/2020 về việc áp dụng C/O TPP để hưởng thuế suất ưu đãi cho hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản.

Công văn số 3735/HQHCM-GSQL ngày 21/12/2020 về việc thể hiện thông tin hóa đơn bên thứ 3 trên ô số 7 của C/O mẫu D từ Cambodia.

Công văn số 8069/TCHQ-GSQL ngày 24/12/2020 về việc khai chỉ tiêu thông tin phương tiện giao thông vận tải.

Công văn số 7769/TCHQ-GSQL ngày 09/12/2020 về việc nộp bổ sung C/O đối với mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện.