BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 04 - 2021

Bản tin tháng 04 năm 2021 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg ngày 16/03/2021 quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý vật liệu xây dựng.

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Công văn số 561/TCT-QLN ngày 05/03/2021 về việc xử lý vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.

Công văn số 602/TCT-QLN ngày 10/03/2021 về việc xử lý vướng mắc khoanh nợ, xóa nợ trước ngày 01/07/2020

Công văn số 7090/CTHN-TTHT ngày 10/03/2021 về khai lệ phí môn bài khi thay đổi vốn.

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 về việc sửa đổi hàng loạt chính sách về thuế XNK.

Công văn số 1207/TCHQ-TXNK ngày 16/03/2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Công văn số 9579/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Công văn số 9583/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 về chính sách thuế TNDN.

Công văn số 9584/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 về chính sách thuế TNCN.

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Công văn số 561/BHXH-CSYT ngày 10/03/2021 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 30/2020/TT-BYT hướng dẫn thanh toán BHYT cho một số
trường hợp.

Công văn số 1043/TCHQ-GSQL ngày 5/3/2021 về vướng mắc C/O mẫu D.

Công văn số 428/GSQL-GQ1 ngày 17/3/2021 về thủ tục hải quan đối với việc thay đổi tên công ty.

Công văn số 442/GSQL-GQ1 ngày 19/03/2021 về thủ tục xuất trả hàng và nhập khẩu hàng mới thay thế.

Công văn số 974/TCHQ-GSQL ngày 02/03/2021 về thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu.