BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 10 - 2019

Bản tin tháng 10 năm 2019 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Công văn số 6094/UBCK-GSĐC Doanh nghiệp FDI không bị khống chế việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu

Công văn số 7242/BKHĐT-QLĐT Dự án nếu có 30% vốn nhà nước hoặc trên 500 tỷ bắt buộc phải đấu thầu

Quyết định số 4369/QĐ-BYT Quy chế kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật đối với công ty dược

Công văn số 6717/BKHĐT-PTDN Trình tự nhận tài sản vốn góp của công ty cổ phần

Thông tư số 68/2019/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử loại mới

Thông tư số 66/2019/TT-BTC Sửa đổi hướng dẫn về khai nộp thuế điện tử

Công văn số 73223/CT-TTHT Bán Voucher chỉ lập phiếu thu, không lập hóa đơn

Công văn số 72271/CT-TTHT Chuyển giao TSCĐ để góp vốn được miễn xuất hóa đơn và khai thuế GTGT

Công văn số 69252/CT-TTHT Tính thuế TNCN khi nhận lương Gross và lương Net

Công văn số 73973/CT-TTHT Thuế TNCN đối với hợp đồng thuê chuyên gia

Công văn số 11243/BTC-TCT Chuyển đổi chi nhánh không được kế thừa các khoản lỗ

Công văn số 8889/CT-TTHT Sản xuất phần mềm xuất khẩu được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Công văn số 7570/TXNK-CST Nhập khẩu ít hơn khai báo được hoàn tiền thuế chênh lệch

Công văn số 6425/TCHQ-TXNK Hàng hóa nhập khẩu trước khi thông báo danh mục không được miễn thuế