BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 12 - 2019

Bản tin tháng 12 năm 2019 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Luật số 55/2019/QH14 Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi năm 2019

Luật số 51/2019/QH14 Luật xuất nhập cảnh sửa đổi

Nghị quyết 02/NQ-CP Kiến nghị lùi thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài vào ngày 30/01 năm kế tiếp

Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg Danh mục bổ sung công nghệ cao được ưu tiên phát triển

Nghị định số 97/2019/NĐ-CP Sửa đổi thẩm quyền định giá tài sản trong vụ án hình sự

Thông tư số 85/2019/TT-BTC Thay mới Danh mục lệ phí do HĐND tỉnh quyết định

Công văn số 5199/LĐTBXH-ATLĐ Trường hợp được tăng ca đến 3.000h/năm

Quyết định số 1258/QĐ-BKHĐT 60 thủ tục sửa đổi về thành lập doanh nghiệp

Nghị định 75/2019/NĐ-CP DN có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng nếu bán hàng dưới giá thành toàn bộ

Công văn số 94414/CT-TTHT Miễn chữ ký người mua trên HĐĐT nếu có đủ hồ sơ mua bán

Công văn số 5255/TCT-CS Thuế đầu vào của hàng xuất khẩu phải hạch toán riêng và chỉ được hoàn tối đa 10%

Công văn số 9678/CT-TTHT Miễn quyết toán thuế năm làm việc cuối cùng nếu là cá nhân không cư trú

Công văn số 9653/CT-TTHT Đóng thay BHXH cho người lao động có phải khấu trừ thuế TNCN

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP Dự thảo sửa đổi Nghị định 20 về cách tính khống chế lãi vay

Công văn số 95764/CT-TTHT Hóa đơn đi công tác nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt

Công văn số 5550/BHXH-CĐBHXH Từ ngày 01//2020 TP Hà Nội chỉ chấp nhận Giấy nghỉ hưởng BHXH cấp điện tử

Công văn số 4733/BHXH-CSXH Chấn chỉnh một số sai phạm trong cấp sổ và thanh toán chế độ BHXH