BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 02 - 2020

Bản tin tháng 02 năm 2020 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Công văn số 97637/CT-TTHT Nợ chưa đến hạn vẫn có thể trích lập dự phòng tổn thất

Công văn số 1971/CT-TTHT Không được trích lập dự phòng giảm giá BĐS

Công văn số 98066/CT-TTHT Doanh nghiệp liên kết vẫn còn bị khống chế chi phí lãi vay

Công văn số 303/BXD-QLN Quy định về đầu tư nhà ở thương mại

Công văn số 1397/CT-TTHT Không đính kèm bảng kê hàng hóa khi lập HĐĐT

Công văn số 96977/CT-TTHT Hóa đơn tự in được sử dụng đến 31/10/2020

Công văn số 97628/CT-TTHT Khuyến mại đúng luật mới được miễn tính thuế GTGT

Công văn số 1254/CT-TTHT Thời điểm khai nộp thuế TNDN khi điều chuyển hàng cho Chi nhánh bán ra

Công văn số 93857/CT-TTHT Thời điểm tính thuế TNDN khi Công ty Chứng khoán chuyển giao tài sản tài chính

Công văn số 98063/CT-TTHT Thu nhập toàn cầu phát sinh trước ngày đến Việt Nam

Công văn số 10108/CT-TTHT Cá nhân cư trú phải chịu thuế đầu tư vốn khi nhận lợi tức từ nước ngoài

Thông báo số 63/TB-BHXH Lãi suất chậm đóng BHXH 5,8%/năm

Công văn số 4733/BHXH-CSXH Chấn chỉnh một số sai phạm trong cấp sổ và thanh toán chế độ BHXH

Thông tư số 01/2020/TT-BTC Từ 2020, doanh nghiệp bảo hiểm phải nộp phí quản lý 0,03%