BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 06 - 2020

Bản tin tháng 06 năm 2020 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Công văn số 5977/BTC-TCT Một số lưu ý về ân hạn 5 tháng nộp thuế GTGT và TNDN

Quyết định số 643/QĐ-TLĐ Mỗi người lao động sẽ được nhận 500.000 đồng trích từ kinh phí công đoàn

Công văn số 2847/CV-BCĐ Điều kiện cho phép lao động nước ngoài quay trở lại làm việc

Nghị quyết số 84/NQ-CP Một số giải pháp của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp

Công văn số 1803/TCT-DNL Tổng cục Thuế đang dự thảo thay mới Nghị định 119/2018/NĐCP về hóa đơn

Công văn số 4188/CT-TTHT Dịch vụ cung cấp cho công dân Việt Nam không được xem là xuất khẩu và phải chịu thuế GTGT

Công văn số 1746/TCT-CS Không khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi đủ điều kiện vẫn có thể bị xử phạt

Công văn số 411/TCT-DNL Người mua không bắt buộc ký vào hóa đơn điện tử

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 Tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng

Công văn số 2078/TCT-DNNCN Chi hoa hồng cho đại lý là cá nhân phải khấu trừ và nộp thay 1% thuế TNCN

Công văn số 2011/TCT-DNNCN Chi tài trợ giáo dục, y tế cho các tổ chức phi chính phủ cũng được chấp nhận

Công văn số 30300/CT-TTHT Thuê nhà của cá nhân không cần có hóa đơn

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP Điều kiện cho phép đóng phí BHTN-BNN với mức thấp 0,3%

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP Sửa đổi chế độ trợ cấp thất nghiệp

Công văn số 2869/TCHQ-GSQL Kê khai hải quan khi bán nhà xưởng cho DNCX khác

Thông tư số 47/2020/TT-BTC Được nợ C/O đến 180 ngày trong mùa dịch