BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 07 - 2020

Bản tin tháng 07 năm 2020 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Công văn 5225/VPCP-ĐMDN năm 2020 về đẩy mạnh triền khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Công văn 6167/BGTVT-CYT Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu

Nghị định 68/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Công văn 2701/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Công văn 56267/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử.

Công văn 2352/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế TNCN.

Nghị quyết số 107/2020/QH14 năm 2020 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Công văn số 58078/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng nông sản.

Công văn số 51237/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ đào tạo trực tuyến.

Công văn số 2161/LĐTBXH-BHXH năm 2020 về việc thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài.

Công văn 15288/SLĐTBXH-LĐ năm 2020 hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Thông tư số 11/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 01/08/2020 hướng dẫn về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA.

Công văn 4137/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra việc tập kết hàng hóa xuất khẩu.

Công văn số 3778/TCHQ-GSQL năm 2020 về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan khi thành lập DNCX.

Quyết định số 1616/QĐ-TCHQ năm 2020 về việc hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch bệnh COVID-19.