BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 08 - 2020

Bản tin tháng 08 năm 2020 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Công văn số 2628/TCT-DNL năm 2020 của Tổng cục Thuế về việc xử lý phần chi không hết 70% của Quỹ phát triển KH&CN.

Công văn số 3439/BXD-QLN năm 2020 của Bộ Xây dựng về một số vướng mắc liên quan đến xây dựng nhà ở xã hội.

Nghị định số 81/2020/NĐ-CP năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Công văn 2835/TCT-TTKT năm 2020 về hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP.

Nghị quyết số 116/2020/QH14 năm 2020 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Công văn số 2854/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế đối với dự án đầu tư.

Công văn số 2881/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài.

Công văn số 65278/CT-TTHT năm 2020 về thuế TNCN khi chuyển nhượng trái phiếu trước hạn.

Công văn số 65283/CT-TTHT năm 2020 về việc khấu trừ thuế TNCN.

Công văn số 66768/CT-TTHT năm 2020 về việc kê khai thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP năm 2020 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Công văn số 1608/BHXH-QLT năm 2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam

Công văn số 0737/XNK-NS năm 2020 về cơ chế quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với một số mặt hàng nông, thủy sản theo Hiệp định EVFTA.

Công văn số 4557/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan.

Công văn số 0811/XNK-XXHH về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA.

Công văn số 4797/TCHQ-GSQL năm 2020 về việc nhập khẩu phế liệu.

Thông tư số 72/2020/TT-BTC năm 2020 về việc bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.