BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 09 - 2020

Bản tin tháng 09 năm 2020 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Công văn số 73387/CT-TTHT ngày 07/08/2020 về việc sử dụng hóa đơn điện tử.

Công văn số 74447/CT-TTHT ngày 11/08/2020 về việc xử lý hóa đơn đã lập do thỏa thuận lại tiền thuê và phí dịch vụ.

Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Công văn số 48514/CT-TTHT ngày 08/06/2020 về chính sách thuế đối với tiền thưởng cho đại lý.

Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/08/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của CP.

Công văn số 5143/TCHQ-TXNK ngày 05/08/2020 về việc chọn hình thức thức ưu đãi thuế cho hàng nhập khẩu.

Công văn số 3275/TCT-DNNCN ngày 11/08/2020 về việc giảm trừ thuế TNCN khi đóng góp 1 ngày lương cho quỹ phòng chống thiên tai.

Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/08/2020 về kinh doanh hàng miễn thuế.

Công văn số 69578/CT-TTHT ngày 27/07/2020 về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn cho tổ chức nước ngoài.

Công văn số số 69565/CT-TTHT ngày 27/07/2020 về chính sách thuế đối với khoản thưởng doanh số.

Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/08/2020 về mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/08/2020 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Công văn số 5575/TCHQ-GSQL ngày 21/08/2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA.

Công văn số 5538/TCHQ-TXNK ngày 20/08/2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế.

Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/08/2020 về việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.