BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 10 - 2020

Bản tin tháng 10 năm 2020 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Công văn số 3475/TCT-CS ngày 24/08/2020 của Tổng cục Thuế về điều kiện mua bán tài sản xây trên đất thuê của Nhà nước.

Công văn số 81430/CT-TTHT ngày 07/09/2020 về việc sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy.

Hướng dẫ số 29/HD-VKSTC ngày 25/9/2020 về một số nội dung trong kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại.

Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về hướng dẫn áp dụng chính sách giảm 30% thuế TNDN năm 2020.

Công văn số 81420/CT-TTHT ngày 07/09/2020 về thuế GTGT đối với phí nhượng quyền và phí bản quyền.

Công văn số 81422/CT-TTHT ngày 07/09/2020 về việc kê khai, nộp thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.

Công văn số 5892/TCHQ-TXNK ngày 08/09/2020 về thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế.

Công văn số 81429/CT-TTHT ngày 07/09/2020 về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động khoa học công nghệ.

Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Công văn số 3880/TCT-KK ngày 17/9/2020 về việc quản lý thuế GTGT đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

Quyết định số 1107/QĐ-LĐTBXH ngày 16/09/2020 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Quyết định số 1166/QĐ-BHXH ngày 22/9/2020 về việc ban hành Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành BHXH.

Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022.

Công văn số 6283/TCHQ-TXNK ngày 24/09/2020 về việc hướng dẫn áp dụng thuế suất EVFTA và hoàn thuế chênh lệch từ 01/08/2020.

Công văn số 5864/TCHQ-TXNK ngày 04/09/2020 về hàng hóa thuê DNCX gia công lại.

Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.