BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 11 - 2020

Bản tin tháng 11 năm 2020 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Công văn số 12290/BTC-QLCS ngày 7/10/2020 Bộ Tài chính yêu cầu rà soát việc cho thuê tài sản công của các đơn vị sự nghiệp.

Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 bắt buộc khai trình lao động, tham gia BHXH, đăng ký hóa đơn ngay khi thành lập doanh nghiệp.

Công văn số 3817/BTP-PLDSKT ngày 15/10/2020 Ủy quyền lại cho cấp phó, Giám đốc Chi nhánh phải được Giám đốc Công ty đồng ý.

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/202 quy định về hoá đơn, chứng từ có hiệu từ ngày 01/07/2022.

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Công văn số 91495/CT-TTHT ngày 16/10/2020 về thuế GTGT đối với hoạt động bán hàng vào KCX và nội địa theo điều kiện CIF.

Công văn số 6650/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2020 về tái nhập hàng thuê DNCX gia công được miễn thuế NK phần trị giá nguyên liệu nội địa.

Công văn số 89926/CT-TTHT ngày 9/10/2020 về thuế TNCN đối với người nước ngoài

Công văn số 89927/CT-TTHT ngày 9/10/2020 về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ tài chính phái sinh.

Công văn số 91813/CT-TTHT ngày 19/10/2020 về việc Quý 3-4/2020 đã có thể áp dụng chính sách giảm 30% thuế TNDN.

Công văn số 89925/CT-TTHT ngày 09/10/2020 về chính sách thuế nhà thầu đối với hàng nhập khẩu theo điều kiện DAP.

Công văn số 3194/BHXH-CSXH ngày 8/10/2020 về việc hướng dẫn một số điểm mới về quy trình thực hiện giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 88/2020/NĐ-CP và phân cấp theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH.

Quyết định số 1355/QĐ-TLĐ ngày 1/10/2020 về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2021.

Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Công văn số 6641/TCHQ-GSQL ngày 15/10/2020 về việc chia tách, đóng ghép hàng hóa trong kho ngoại quan.

Công văn số 6744/TCHQ-GSQL ngày 19/10/2020 TCHQ giải thích các yêu cầu về chứng từ khi nhập khẩu dược phẩm.

Công văn số 4949/BXD-VLXD ngày 12/10/2020 về việc miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Công văn số 6615/TCHQ-GSQL ngày 14/10/2020 về việc xử lý hàng hóa sau hỏa hoạn.