BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 12 - 2020

Bản tin tháng 12 năm 2020 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Thông tư số 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 về việc ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.

Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020 Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP.

Công văn số 161/ĐKKD-GS ngày 1/12/2020 về việc doanh nghiệp không thực hiện thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật.

Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Công văn số 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020 về một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và triển khai thực hiện Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Công văn số 99060/CTHN-TTHT ngày 13/11/2020 về việc khấu trừ thuế TNCN sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Công văn số 97746/CT-TTHT ngày 10/11/2020 về việc xác định thời gian giảm thuế TNDN.

Công văn số 99439/CTHN-TTHT ngày 16/11/2020 về thuế GTGT đối với hợp đồng tổng đại lý cho các hãng bảo hiểm.

Công văn số 97748/CT-TTHT ngày 10/11/2020 về thuế TNDN, TNCN đối với khoản chi cho NLĐ trong đợt dịch Covid-19.

Công văn số 99912/CTHN-TTHT ngày 17/11/2020 về chính sách thuế đối với cổ tức bằng cổ phiếu.

Công văn số 7519/TCHQ-TXNK ngày 25/11/2020 về việc hoàn thuế nhập khẩu.

Công văn số 4335/BHXH-QLT ngày 23/11/2020 về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất theo Nghị quyết số 154/NQ-CP.

Công văn số 3497/BHXH-TST ngày 04/11/2020 về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg.

Công văn số 6943/TCHQ-TXNK ngày 28/10/2020 về việc xử lý thuế nguyên liệu chênh lệch tồn kho.

Công văn số 7452/TCHQ-GSQL ngày 24/11/2020 về việc thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP.

Công văn số 7520/TCHQ-TXNK ngày 25/11/2020 về thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất đưa đi thuê doanh nghiệp nội địa gia công sản phẩm.

Công văn số 7594/TCHQ-PC ngày 30/11/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 128/2020/NĐ-CP giới thiệu các điểm mới về xử phạt hải quan.